Άρθρα στον Κυπριακό τύπο σχετικά με το myPOS

Phileleftheros: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4

Sigma Live: Link 1

In Business News: Link 1