Αδειοδότηση

Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με την επωνυμία myPOS Europe Ltd είναι αδειοδοτημένο και ρυθμιζόμενο από την αρχή χρηματοπιστωτικής συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου, με αριθμό μητρώου εταιρείας 10630670 και έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (The Shard, Level 24, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG), δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4021/2011 (ΦΕΚ Α’ 218/03-10-2011), όπως τροποποιηθείς ισχύει. Το δε SWIFT/BIC του ώστε να αναγνωρίζεται από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα είναι το MPOSGB2L.

Πιο συγκεκριμένα η myPOS Europe Ltd είναι αδειοδοτημένη να παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία ενώ υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις τόσο στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα) όσο και στη κεντρική τράπεζα της Κύπρου.

Η εταιρεία μας (Equinox Ventures Ltd) είναι επίσημος διανομέας των τερματικών myPOS για τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία.

Ελληνικές επιχειρήσεις

Με βάση το άρθρο 86 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019), από 01 Σεπτεμβρίου 2019 καταργήθηκε το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ της 18/07/15 (πλήρης άρση των capital controls) και ως εκ τούτου και οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα χρήσης τερματικών POS που εκκαθαρίζουν συναλλαγές με κάρτες σε λογαριασμούς του τηρούνται στο εξωτερικό.

Η χρήση των υπηρεσιών και των τερματικών myPOS καλύπτει πλήρως τις Ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την υποχρέωση του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει, για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες, καθ’ όσον πρόκειται για νόμιμο και αδειοδοτημένο ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα και με το νόμο 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13-07-2010), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ο myPOS επαγγελματικός λογαριασμός να είναι εφικτό να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη ΔΕΑΦ 1167412/2017 (ΦΕΚ Β’ 3944/09-11-2017) ενώ οι συναλλαγές με τα myPOS τερματικά αναγνωρίζονται για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου καθώς εμπίπτουν στη ΠΟΛ 1005/2017 (ΦΕΚ Β΄ 145/25-01-2017).

Σύμφωνα τη ΠΟΛ 1072/2018 ο myPOS λογαριασμός και τα myPOS τερματικά μπορούν να δηλωθούν στα πεδία 040 και 041 του εντύπου Ε3. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.