Αδειοδότηση

Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος myPOS Europe Ltd και iCard AD είναι αδειοδοτημένα δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4021/2011 (ΦΕΚ Α’ 218/03-10-2011), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, η myPOS Europe Ltd και η iCard AD είναι αδειοδοτημένες να παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία ενώ υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις τόσο στη τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα) όσο και στη κεντρική τράπεζα της Κύπρου (Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία).

Η εταιρεία μας (Equinox Ventures Ltd) είναι επίσημος διανομέας των τερματικών myPOS για τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία.

Ελληνικές επιχειρήσεις

Με βάση το άρθρο 86 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019), από 01 Σεπτεμβρίου 2019 καταργήθηκε το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ της 18/07/15 (πλήρης άρση των capital controls) και ως εκ τούτου και οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα χρήσης τερματικών POS που εκκαθαρίζουν συναλλαγές με κάρτες σε λογαριασμούς που τηρούνται στο εξωτερικό.

Η χρήση των υπηρεσιών και των τερματικών myPOS καλύπτει πλήρως τις Ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την υποχρέωση του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει, για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες, καθ’ όσον πρόκειται για νόμιμο και αδειοδοτημένο ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα και με το νόμο 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13-07-2010), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ο myPOS επαγγελματικός λογαριασμός να είναι εφικτό να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη ΔΕΑΦ 1167412/2017 (ΦΕΚ Β’ 3944/09-11-2017) ενώ και οι συναλλαγές με τα myPOS τερματικά αναγνωρίζονται για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου καθώς εμπίπτουν στη ΠΟΛ 1005/2017 (ΦΕΚ Β΄ 145/25-01-2017).

Σύμφωνα τo έγγραφο E2019/20 της ΑΑΔΕ (σελίδα 6), οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τα τερματικά POS από αλλοδαπούς παρόχους δηλώνονται στα πεδία 040 και 041 του εντύπου Ε3. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ταυτοποίηση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού

Αφορά μόνο τους Έλληνες επιχειρηματίες: Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού, εκτός από την Ελληνική ταυτότητα και τα λοιπά έγγραφα (έναρξη – προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ κλπ) θα χρειαστεί να έχετε οπωσδήποτε διαβατήριο σε ισχύ ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (πλαστική κάρτα).

Η Ελληνική ταυτότητα δε γίνεται από μόνη της αποδεκτή ως έγγραφο ταυτοποίησης για το άνοιγμα myPOS επαγγελματικού λογαριασμού γιατί δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ (γραμμές MRZ, υδατογράφημα κλπ).

Για να ανοίξετε δωρεάν myPOS επαγγελματικό λογαριασμό πατήστε εδώ.